Gegevens analyseren

Bereken niet wat reeds gegeven is!
Geef geen antwoord op wat niet gevraagd is!

Bij het maken van opdrachten en vraagstukken is het van belang niet te snel te beginnen met mogelijke oplossingen die je te binnen schieten. Schrijf deze eerste associaties wel op een kladje en bewaar ze, want je kunt ze later gebruiken om jezelf te controleren. Maar begin eerst met een goede analyse van datgene wat in de opdrachtomschrijving wordt aangereikt. Dus:

  • Lees eerst de opdracht goed door
  • Schrijf je eerste associaties op een kladje
  • Analyseer de opdracht in 'gevraagd' en 'gegeven'
  • Maak een duidelijk onderscheid tussen het 'gegevene' en het 'gevraagde'
  • Maak eventueel een schetsje bij het vraagstuk
  • Maak gebruik van een lijst met kernformules (zie voorbeeld: kernformules)